Informácia o činnosti
Dobrovoľného hasičského zboru obce
Bratislava – Podunajské Biskupice za rok 2016

 

Dobrovoľný hasičský zbor obce Bratislava – Podunajské Biskupice je súčasťou celoplošného rozmiestnenia síl a prostriedkov hasičských jednotiek na území Slovenskej republiky v zmysle § 3 ods. 1 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 611/2006 Z. z. o hasičských jednotkách v znení neskorších predpisov.  V zmysle § 33 zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Bratislave zaradilo Dobrovoľný hasičský zbor obce Bratislava – Podunajské Biskupice v zmysle § 4 ods. 1 až 3 a 6 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 611/2006 Z. z. o hasičských jednotkách v znení neskorších predpisov do kategórie „A“.

Aby jednotka mohla byť zaradená do kategórie „A“ musí plniť určité požiadavky na akcieschopnosť, minimálne materiálno technické vybavenie a musí byť schopná plniť nasledujúce úlohy:

a) vykonanie

1.prvotného zásahu "1 C" vodným prúdom pri záchrane osoby pri požiari v objekte,

2.základného prieskumu a jednoduchej technickej záchrany, napríklad vstup do uzatvoreného priestoru,

3.samostatného zásahu pri menších požiaroch v prírodnom prostredí,

4.prvotného zásahu pri vonkajších požiaroch objektov, spoločného zásahu so zborom pri vnútornom alebo vonkajšom požiari objektov a požiari v prírodnom prostredí, napríklad striedanie príslušníkov, zásobovanie vodou a podobne,

5.jednoduchých technických zásahov pri dopravných nehodách motorových vozidiel, napríklad vyslobodzovanie zranených osôb z havarovaných vozidiel pomocou ručného náradia, záchyt drobného úniku ropných produktov a prevádzkových kvapalín z havarovaných vozidiel a podobne,

6.jednoduchých zásahov spojených so záchranou osôb v rámci súčinnosti so záchrannou zdravotnou službou, napríklad transport zranených osôb, použitie jednoduchých technických prostriedkov na vstup do uzatvorených objektov a podobne,

b) zásahová činnosť pri nežiaducich udalostiach, napríklad veterné a snehové kalamity, povodne a podobne.

Požiadavky na akcieschopnosť hasičskej jednotky:

a) absolvovanie základnej prípravy členov všetkými členmi hasičskej jednotky podľa § 16 ods. 4, absolvovanie špecializovanej prípravy na získanie odbornej spôsobilosti na funkciu veliteľ hasičskej jednotky, veliteľ družstva a technik špecialista odbornej služby alebo ďalšie odborné spôsobilosti podľa § 18 a 24,

b) zdravotná spôsobilosť všetkých členov hasičskej jednotky, psychologická spôsobilosť na vybrané činnosti, napríklad vedenie vozidla s právom prednostnej jazdy, 1)

c) vybavenie členov hasičskej jednotky osobnými ochrannými pracovnými prostriedkami na základe hodnotenia zdravotných rizík a kategorizácie prác,

d) dodržiavanie počtov a funkčného zloženia členov hasičskej jednotky,

e) dodržiavanie vybavenosti hasičskej jednotky hasičskou technikou,

f) vybavenie hasičskej techniky vozidlovou rádiostanicou a určeným počtom prenosných rádiostaníc,

g) výjazd hasičskej jednotky od vyžiadania pomoci operačným strediskom v počte 1 + 3 do desiatich minút,

h) od vyžiadania pomoci operačným strediskom sa musí do troch hodín dostaviť do hasičskej zbrojnice 66% členov hasičskej jednotky.

DHZO Bratislava Podunajské Biskupice má dnes 21 členov, ktorý sú zdravotne a psychicky schopný vykonávať  zásahovú činnosť.

DHZO má vypracovaný ročný plán zdokonaľovacej prípravy členov na výcvikový rok 2016 – 2017. Tejto prípravy sa zúčastňujú členovia DHZO podľa § 17 vyhl. MV č. 611/2006 Z. z. a trvá minimálne šesť hodín mesačne počas výcvikového roka. Začína 1. septembra a končí 31. augusta nasledujúceho roka. O školení sa vedú záznamy a na konci výcvikového roka je overenie odborných vedomostí.

13.2.2016 sa konalo protipovodňové školenie pod vedením Tomáša Duranského, ktorý ešte v roku 2015 absolvoval školenie spojené s výcvikom v rámci projektu aktívnych protipovodňových opatrení v areáli hasičsko záchrannej brigády v Malackách, počas ktorého sa naši členovia oboznámili s základnými princípami ochrany pred povodňami. Následne v ten istý deň školil náš člen Dávid Goldman členskú základňu zahrnutú do výjazdovej jednotky o správnom používaní autonómneho dýchacieho prístroja.

Počas troch dní, 25. - 27.2.2016 sa konala výstava protipovodňovej techniky hasičských zborov v areáli Divoká voda - Čunovo, Bratislava. Náš zbor bol taktiež súčasťou spomínaného podujatia. V sobotu 27.2.2016 Ministerstvo vnútra SR prezentovalo viac ako 80 kusov vybavenia na prehliadke protipovodňovej techniky aj verejnosti. Návštevníci podujatia si mohli z blízka prezrieť záchranárske novinky a tiež zažiť simulované zásahy hasičov z rôznych kútov Slovenska. Časť protipovodňovej techniky bude slúžiť na európskej úrovni vo forme špecializovaných modulov, ktoré budú súčasťou mechanizmu Európskej únie v oblasti civilnej ochrany.

Na základe pokynu prezidenta Hasičského a záchranného zboru č.5/2015 o vykonávaní výcviku členov Dobrovoľných hasičských zborov obcí vo Výcvikovom centre H a ZZ Lešť sa zúčastnili aj naši členovia. V piatok 8.7.2016  vyrazili 6 členovia s CAS 15 Iveco Daily z našej hasičskej zbrojnice smer výcvikové centrum H a ZZ Lešť. Počas svojho dvojdňového výcviku za účasti inštruktorov H a ZZ si vyskúšali zásahy likvidácie požiarov rodinných domov, bytových domov, tunelov, motorových vozidiel a evakuáciu osôb. Je potrebné spomenúť, že na týchto trenažéroch absolvujú výcvik príslušníci H a ZZ a teraz majú ako novinku si to vyskúšať dobrovoľní hasiči zaradení v skupine A. Zúčastnení členovia si pochvaľujú tento výcvik, kvalitu trenažérov a odborný, profesionálny prístup inštruktorov.

Dňa 8. 10. 2016 sa Ján Duranský a Tomáš Duranský zúčastnili v Martine  celoslovenskej

konferencie  pod názvom Hasičské jednotky 2016.  Tematické okruhy konferencie boli: Kategorizácia hasičských jednotiek – požiadavky na akcieschopnosť vo vzťahu k dotácii,  plošné pokrytie a poplachový plán,vzdelávanie a výcviková dokumentácia, výcvikové centrum H a ZZ Lešť – skúsenosti s výcvikom DHZO. Za Bratislavský kraj mal prednášku o výcviku vo výcvikovom centre Lešť náš člen p. Tomáš Duranský, ktorý vo svojej prednáške dopodrobna opísal svoje poznatky a skúsenosti ktoré nadobudli naši členovia  na tomto výcviku.

V roku 2016 päť členov absolvovalo psychologické testy na vedenie vozidiel nad 3.5 t. s právom prednostnej jazdy.

V rámci zásahovej činnosti  sme v roku 2016 mali  výjazdy  k technickým haváriám, požiarom a k asistenčným službám. Boli to hlavne požiare porastov v letnom období, technické zásahy vplyvom silného dažďa a vetra, pohotovostná služba ako aj asistenčné služby pri rôznych kultúrnych, športových a spoločenských podujatiach, ako bol napr. Biskupický Juniáles.

6.2.2016 – naša výjazdová jednotka  zasahovala pri požiari stohu slamy na Jegenešskej ceste. Zasahovalo 7 členov výjazdovej jednotky a technika CAS 25 Škoda 706 a Iveco Daily CAS 15. Požiar trval 24 hodín a pri jeho likvidácii sa vystriedali 3 dobrovoľné hasičské zbory a HaZZ hlavného mesta Bratislavy. Požiar sa podarilo zachytiť v zárodku a použitím techniky poľnohospodárskeho družstva rozdeliť stoh na dve časti a tým zachrániť viac ako dve tretiny stohu.23.5.2016 sme  na výzvu operačného strediska zasahovali pri požiari skládky odpadu – Vassal na Lieskovskej ceste. Zasahovali 4 členovia výjazdovej jednotky a 2 kusy techniky. 1.6.2016 – výjazd k požiaruopustenej budovy policajnej stanice v Karlovej vsi v Bratislave na Jonatánovej 15 – zasahovali 4 členovia na vozidle Iveco Daily CAS 15. 3.7.2016 – výjazdová jednotka zasahovala pri požiari betonárky na Lieskovskej ceste – zasahovalo 5 členov.2.12.2016 našu výjazdovú jednotku povolalo operačné stredisko k popadaným stromom vplyvom silného vetra a dažďa pre ich odstránenie na uliciach Vinohradnícka, Hydinárska,  Pri trati, Železničná, ceste pri Košariskách ako aj pre odstránenie spadnutej vŕby na ulici Svornosti smerom do Rovinky. Ďalej poskytovali členovia našej  jednotky asistenciu štátnej jednotke  pri odstránení zvaleného stromu na Dvojkrížnej ulici.6.12.2016 sme  zasahovali  pri odstránení popadaných stromov v areáli materskej školy na  Latorickej ulici.Počas roka 2016 bola naša  jednotka šesťkrát   vyzvaná operačným strediskom aj na výkon pohotovostnej služby na hasičskej zbrojnici, nakoľko jednotky H a ZZ hl. mesta Bratislavy zasahovali a v prípade ďalšieho výjazdu nemali koho poslať. V letnom období,  v priebehu júla a  augusta hlavne počas žatvy bolo zadelených na každý deň päť členov ktorí mali  pohotovosť na telefóne.

V oblasti práce s mládežou k nám 27.5.2016 zavítali deti z Materského centra na Latorickej ulici. Zoznámili sa tu s prácou hasičov a vyskúšali si naše hasičské komodity.  Dňa 25.6.2016 sa členovia nášho zboru zúčastnili na akcii Bedmintonový turnaj v Dunajskej Lužnej kde deťom bola ukázaná technika a taktiež priblížená práca hasičov. Deti si mohli vyskúšať ručné hasiace prístroje ako aj ostatnú výstroj hasičov. 15.6.2016 sme navštívili škôlku na Hronskej ulici kde sme deťom taktiež predviedli našu techniku a prácu. 11. júna sa konalo Okresné kolo súťaže mladých hasičov Plameň 2016, kde nás samozrejme reprezentovali naši malí Dráčikovia . Súťažilo sa v disciplínach: požiarny útok CTIF, a v štafete. Umiestnili sa na prvom mieste  a postúpili do Krajského kola. Tu súťažili víťazné  družstvá z každého okresu Bratislavského kraja. Po drobných chybičkách na požiarnom útoku CTIF a pri krásne odbehnutej štafete, sa naše deti umiestnili na peknom 2. mieste. S deťmi trénujeme počas školského roka jeden krát za týždeň a pred súťažou v júni sme absolvovali trojdňové sústredenie aby sme ich vedeli čo najlepšie pripraviť na súťaž. Oplatilo sa.

Oblasť súťaží a reprezentácie DHZO a našej mestskej časti:

21. mája v susednom rakúsku, v mestečku Siegendorf sa už každoročne konala súťaž TFA. Tu nás reprezentovali dvaja členovia: Denis Daniel a Tomáš Duranský. Každý z nich zvládol 4 vytrvalostne náročné disciplíny. Vo svojej vekovej kategórií M18 Tomáš skončil na 8. a Denis na 20. mieste. 12. augusta sa konala súťaž s názvom SCHODY – Memoriál Vladimíra Ružičku.  Súťažilo sa o výbeh do 22. nadzemného podlažia v zásahovom odevu a s aktívnym dýchacím prístrojom. Na tejto súťaži náš reprezentovali dvaja naši členovia a to Denis Daniel a Balázs Sallay. Spomedzi 44 pretekárskych dvojíc, skončili naši chalani na krásnom 9. mieste s časom 3:19:24, čím za seba posunuli nejednu dvojicu profesionálnych hasičov. Naše súťažné družstvo nás reprezentovalo na 16. súťažiach po celom kraji ale aj na iných miestach Slovenska.  V Záhoráckej hasičskej lige sme sa umiestnili oproti prvému miestu v roku 2015  na treťom mieste. 10. septembra sa konala naša hasičská súťaž a bolo to zároveň finálové kolo ZHL. Súťažilo sa o putovný pohár starostky obce – memoriál Jozefa Duranského.  Súťaže sa zúčastnilo  30 družstiev.  18. júna   Denis Daniel a Tomáš Duranský cestovali do Banskej Bystrice na ďalšiu súťaž TFA o najtvrdšieho hasiča Slovenska.  V kategorií M18 Tomáš skončil na 9. a Denis na 14. mieste.

Na údržbe hasičskej zbrojnice a na údržbe vozového parku sa robili hlavne nasledujúce práce:

·       údržba a oprava hadíc, hydrantového príslušenstva, súťažného vybavenia

·       upratovanie malého skladu,

·       údržba vozového parku,

·       výroba a montáž výsuvného držiaka na dýchacie prístroje do vozidla CAS 15 Iveco Daily,

·       oprava spojky  a výmena spojkového valca vo vozidle CAS 32 Tatra 815, odstránenie   a oprava  netesností na palivovom systéme

·       servis vozidla CAS 25 Škoda 706 kde sa vymenili filtre, motorový olej, opravili brzdy a vymenilo sa vodné čerpadlo.

Všetky opravy a práce, ktoré dokážeme spraviť sami si robíme vo vlastnej réžii, aby sme šetrili finančné prostriedky z nášho rozpočtu.

To je v krátkosti činnosť DHZO Bratislava – Podunajské Biskupice v roku 2016.

 

Vypracoval: Bc. Ján Duranský

veliteľ DHZO Bratislava – Podunajské Biskupice

Nasledujúca súťaž už o:

Momentalne nemame ziadne sutaze..

Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok

Anketa

Páči sa Vám naša web stránka?

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterDnes57
mod_vvisit_counterVčera128
mod_vvisit_counterTento týždeň1020
mod_vvisit_counterMinulý týždeň1078
mod_vvisit_counterTento mesiac3050
mod_vvisit_counterMinulý mesiac8118
mod_vvisit_counterVšetky dni686670

We have: 12 guests online
IP návštevníka: 18.210.24.208
 ,