Dobrovoľný hasičský zbor, Bratislava – Podunajské Biskupice

 

Správa o činnosti DHZ Bratislava – Podunajské Biskupice za rok 2014

 

 

           Úlohou a poslaním výročnej členskej schôdze je zhodnotiť prácu a činnosť nášho zboru za uplynulé obdobie a to za rok 2014 a na základe rozboru práce prijať opatrenia na skvalitnenie a prehlbovanie výchovnej, preventívnej a represívnej činnosti, ale i na plnenie úloh ktoré vyplývajú z hlavných smerov činnosti DHZ vypracovaných v hlavných úlohách na nasledujúci rok. Preto sme sa stretli dnes na našej výročnej členskej schôdzi, aby sme vyhodnotili prácu a úsilie nášho DHZ za rok 2014 a prijali hlavné úlohy na rok 2015. Zbor mal svoju činnosť zameranú na skvalitnenie svojej základne, starostlivosť o hasičskú zbrojnicu, techniku a výstroj, takticko technickú prípravu svojich členov, vzornú reprezentáciu zboru a mestskej časti na rôznych akciách, hasičských súťažiach a previerkách pripravenosti.

 

           Výbor DHZ zasadal v roku 2014 spolu 13 krát. Na svojich zasadnutiach sa zaoberal prípravou jednotlivých akcií poriadaných v roku 2014 a riadením celkového chodu DHZ. V januári 2014 došlo aj k zmenám vo výbore. Pán Balázs Sallay bol zvolený za člena výboru, ktorý bol následne v novembri 2014  zvolený za revízora DHZ. V roku 2014 do radov DHZ Podunajské Biskupice nastúpil aj nový člen p. Denis Daniel.

           Oblasť súťaží a reprezentácie DHZ a našej mestskej časti

Rok 2014 bol pre náš zbor veľmi úspešný. Úspešný nielen preto že naše družstvo mužov predvádzalo dobré výsledky, ale hlavne preto že po viac ako 15 rokoch sa za veľkej vôli a obetavosti nášho veliteľa Jána Duranského, podarilo postaviť súťažné družstvo mladých hasičov a pomaly dopĺňať generačný rozdiel v našom zbore.

Súťažná sezóna pre naše družstvá sa začala 17. mája v susednom rakúsku a to v mestečku Siegendorf. Súťaž sa volala TFA (najtvrdšie hasičské prežitie), ktorá bola zameraná na výkon jednotlivca. Tejto silovo náročnej súťaži zo štyrmi disciplínami sme sa zúčastnili už 3. rok za sebou spolu s našimi kamarátmi zo Zlatých Klasov. Súťažilo sa v celo zásahovom oblečení a ako záťaž sme mali dýchací prístroj na chrbte. Náš zbor reprezentovali traja členovia a to Balázs Sallay, Vojto Doroňai a Tomáš Duranský. Netušili sme že to bude až také náročné a aj preto sa to podarilo dokončiť len jednému z nás a to Vojtovi Doronaimu.

24. mája sa konala už každoročne súťaž v Jarovciach. Do obeda bola súťaž s historickou technikou, a po obede pohárová súťaž v požiarnom útoku. V dobrej nálade a s túžbou vyhrať súťaž DAVAJ-DAVAJ, sme sa začali chystať na predvedenie nášho útoku. Útok sa nám podarilo dokončiť nad očakávanie. Výsledný čas 34,14 s nám zaistilo prvé miesto. Po obede sme pokračovali v súťažení, ale kvôli malej chybičke sa nám nepodarilo dokončiť útok.

7.6 v sobotu nás čakali 2 súťaže. Naše družstvo mužov sa predstavilo na pohárovej súťaži v Starom Meste kde získalo 1. miesto. Druhá súťaž sa už ale týkala našich mladých hasičov, ktorý predstavili v Pezinku na Okresnom kole súťaži mladých hasičov. Súťažili v dvoch disciplínach a to štafeta a požiarny útok CTIF. Naši mladý hasiči na ich vôbec prvej súťaži dokázali vyhrať a tak postupovali na Krajské kolo ktoré sa konalo po obede tiež v Pezinku. Po odbehnutý rovnakých disciplín ako na okresnom kole, dosiahli krásne druhé miesto za čo si zaslúžia veľký potlesk. Tu sa potvrdilo to že práca s mladými hasičmi sa oplatí, a oplatí sa im venovať náš voľný čas.

15.6. v nedeľu nás čakalo prvé kolo Senickej hasičskej ligy v Podbranči Horná Dolina, ktorú sme sa rozhodli behať tento rok. Táto liga sa behala na hrubé hadice a na nástrekové terče. Liga ma dokopy 9 kôl a jedno finálové kolo.

Okrem ligových kôl sme sa zúčastňovali aj iných súťaži kde sme dokazovali naše kvality. Za celý rok sme odbehali 23. súťaži a precestovali cca. 2240 km. Z 23. súťaží sa nášmu družstvu podarilo obsadiť 8 x 1. miesto, 4 x 2. miesto, 1 x 3. miesto, 2 x 4. miesto, 1x 6. miesto, 2x 7. miesto, 1x 8. miesto a 2x sa nám nepodarilo dokončiť útok.

Celkovo v lige sme skončili na peknom 2. mieste a tak sme sa kvalifikovali na 7. ročník Slovenského Superpohára v požiarnom útoku, ktorá sa minulý rok konala v Pake. Na súťaži sa nám kvôli nevydareným útokom, nepodarilo potvrdiť našu dobrú formu z celej sezóny a tak sme obsadili iba 24. miesto.

       13.9.2014 sa uskutočnila už tradičná domáca súťaž na pôde Podunajských Biskupíc. 16. Ročník súťaže o pohár starostky m.č. BA Pod. Biskupice Alžbety Ožvaldovej, Memoriál Jozefa Duranského. Súťaž mala vysokú úroveň o čom svedčí aj účasť vyše 30 hasičských družtiev. Prvú cenu si odnieslo DHZ Kúty, druhé miesto ostalo doma, tretie skončilo DHZ Podbranč Horná Dolina. V ženskej kategórií zvíťazilo DHZ Štefanov, druhé skončily ženy z DHZ Moravský sv. Ján a tretie miesto obsadily ženy z DHZ Kúty.

Na každoročnom ČSOB Maratónunás reprezentoval Balázs Sallay. Na štart na postavil zo štartovným číslom 630. a 42. kilometrov dlhý maratón sa mu podarilo dokončiť za 03:38:22, začo mu dávam klobúk dole a zároveň mu k tomu gratulujeme.       

             V oblasti školenia a výcviku sa vo februáru 2014 uskutočnil kurz základnej prípravy členov hasičských jednotiek podľa § 16 ods. 6 vyhlášky MV SR číslo 611/2006 Z. z. o hasičských jednotkách. Kurz sa uskutočnil na našej hasičskej zbrojnici a viedol ho náš člen p. Viliam Puss, ktorý je zároveň školitelom fy. G4S Fire Services (SK), s.r.o. Absolvovalo ho 13 členov nášho zboru a 22. februára ho aj úspešne ukončilo písomnou aj praktickou skúškou.   6. mája 2014 sa uskutočnila konferencia DPO v Martine. Témou konferencie bolo celoplošné rozmiestnenie síl a prostriedkov hasičských jednotiek a prezentácia jedného DHZ z každého kraja SR. Náš zbor dostal tú česť na prezentáciu svojho zboru za Bratislavský kraj. Za týmto účelom náš člen p. Tomáš Duranský pripravil jedno prezentačné video o našom hasičskom zbore, ktorým sme sa prezentovali na tejto konferencii. Naša prezentácia bola zo všetkých krajov vyhodnotená ako najlepšia o čom na konci premietnutia videa svedčil aj búrlivý potlesk zúčastnených. Náš zbor na tejto konferencii prezentoval náš predseda Zoltán Duranský spolu s Tomášom Duranským.  Pri tejto príležitosti sa treba poďakovať Tomášovi a všetkým členom ktorý pomohli pri príprave prezentačného videa. Spomínané video bude premietané dnes na záver VČS. 7. novembra 2014 sa konalo stretnutie s ministrom vnútra SR pánom Robertom Kaliňákom o plošnom rozmiestnení síl a prostriedkov na ktorej sa zúčastnili naši členovia Zoltán Duranský, Tomáš Duranský a Ľubomír Goldman. Schôdza bola zameraná na prejednanie zmien vo fungovaní DHZ, taktiež na pridelovanie novej techniky ako aj na preplácanie výjazdov.        

              V oblasti výjazdov a asistenčných služiebsme v roku 2014 mali 10 výjazdov k technickým haváriám, požiarom a k asistenčným službám. Boli to hlavne požiare porastov v letnom období, technické zásahy vplyvom silného dažďa a vetra a asistenčné služby.  Dovoľte mi aby som spomenul výjazdy na ktoré bola jednotka DHZ Pod. Biskupice vyslaná operačným strediskom hasičského a záchranného zboru.

 

30.7.2014 – odčerpávanie nahromadenej dažďovej vody v obciach Kalinkovo, Rovinka kde zasahovalo 6 členov a 2 kusy techniky

23.8.2014 – odčerpávanie nahromadenej dažďovej vody v podzemných priestoroch zimného štadióna v m.č. Ružinov kde zasahovalo 6 členov a 2 kusy techniky, a následne bola vyhlásená nočná pohotovosť

1.9.2014 – odčerpávanie nahromadenej dažďovej vody na ulici 8. Mája v Pod. Biskupiciach kde zasahovalo 6 členov a 2 kusy techniky 

 

Boli to taktiež asistenčné služby pri rôznych kultúrnych a spoločenských akciách, ako bol napr. Juniáles a športové podujatia.   Počas žatvy od 16.7.2014 do 26.7.2014 sme slúžili s jedným vozidlom a dvomi hasičmi pri kombajnoch v každý deň žatvy.

           V oblasti kultúrnej a spoločenskej činnosti sme zorganizovali dňa 25.1. 2014  Hasičský Ples. V tohtoročnom fašian­govom období to bol 25. január, kedy sa v Dome kultúry Vetvár konal náš tradičný hasičský ples. O dobrú náladu sa posta­rala hudobná skupina 4YOU. Okrem členov zboru a ich rodin­ných príslušníkov sa plesu zúčastnili priatelia a sympatizanti hasičstva z Podunajských Biskupíc i okolia. Hodnotné tombolové ceny, zaplnený dom kultúry a neutícha­júca zábava do skorého rána potvrdzujú, že sa nám ples naozaj vydaril.

       Po 132 rokoch existencie nášho zboru sa v roku 2014             náš zbor dočkal prvého nového automobilu. Vystihujem to preto, lebo aj doteraz sme dostali autá, avšak vždy iba vyradené, ktoré sme si museli sami opravovať, reparovať aby z nich boli výjazdu schopné exempláre. Nové vozidlo bolo kúpené z rozpočtu mestskej časti Bratislava, Podunajské Biskupice. Vďaka patrí pani starostke Alžbete Ožvaldovej a aj poslancom mestskej časti, ktorí odsúhlasili finančné prostriedky na nákup tohto vozidla.

15.2.2014 v rámci podujatia fašiangová supersobota, ktoré sa konalo v areály Tryskáč v Biskupiciach  sme od pani starostky toto nové auto zn. Ford Tranzit aj prevzali. Krásne počasie, skvelá atmosféra akcie len umocňovali naše nadšenie. Pán farár nám novučičké auto požehnal a budeme veľmi radi ak nám bude dlho slúžiť pri pomoci našim občanom ako aj pri reprezentácií našej mestskej časti na rôznych súťažiach a podujatiach.

           3. mája 2013 sme oslávili a uctili  pamiatku patróna hasičov sv. Floriána.22 členov DHZ sa  zúčastnilo slávnostnej svätej omše venovanej na počesť sv. Floriána a na pamiatku všetkých zosnulých hasičov. Pred omšou  sme položili veniec k soche sv. Floriána na Trojičnom námestí.

           24.5.2014 sa konali oslavy 130. Výročia založenia DHZ Malinovo. Kultúrny program ako aj ukážka zásahu pri dopravnej nehode určite dopomohla k zážitkom návštevníkov medzi ktorými sme boli aj my a predviedla náročnú prácu hasičov.

           20.9.2014 sa konal sobáš nášho člena Ladislava Csenkeya. Samozrejme náš zbor nemohol chýbať na obrade ako aj pri gratuláciách. Touto cestou by som chcel popriať novomanželom veľa zdravia, šťastia lásky a rodinnej pohody na spoločnej ceste životom.

           28.11.2014 na televíznej stanici RTVS vysielali show s názvom „Milujem Slovensko“. Hosťom relácie bol náš predseda Zoltán Duranský, ktorý aj takouto formou reprezetoval našu organizáciu a prispel k jej zviditelneniu. Radi by sme Vám túto časť relácie premietli na záver našej VČS.

           V roku 2014 oslávili svoje okrúhle jubileá:

Viliam Puss oslávil svoje 50. narodeniny, Posztós Alexander svoje 70. narodeniny , Valičeková Gabriela  svoje 70. narodeniny.

Menovaním výbor zablahoželal a boli im odovzdané vecné dary pri tejto príležitosti.

           V oblasti brigádnickej činnostisme v roku 2014 odpracovali približne 300 hodín na údržbe hasičskej zbrojnice, a na údržbe vozového parku. Boli to hlavne nasledujúce práce:

-        údržba a oprava hadíc, hydrantového príslušenstva, súťažnáho vybavenia

-        upratovanie zbrojnice a jej okolia

-        údržba vozového parku

-        príprava garáže číslo 3 na prijatie novej techniky

-        Oprava zatekajúcej strechy budovy

           V oblasti práce s mládežouk nám v mesiaci jún zavítali ako každý rok deti zo základnej školy z Podzáhradnej ulice. Zoznámili sa tu s prácou hasičov a vyskúšali si naše hasičské komodity.  Aj počas roka 2014 sa tešil  veľkému úspechu hasičský krúžok na ZŠ Vetvárska.  Týždenne raz mali tréning tu na hasičskej zbrojnici. Naučili sa disciplíny ako je požiarny útok od stroja z vodou, požiarny útok CTIF, štafetový beh na 400m s prekážkami. Každá disciplína má v sebe veľa  úkonov, ktoré sa treba naučiť. Medzi ne patria: viazanie uzlov, ovládanie ručnej pumpovej striekačky, preskakovanie vodnej priekopy, zdolávanie rôznych prekážok, spájanie hadíc, ovládanie motorovej striekačky a ešte veľa dalších.  V mesiaci jún sme s nimi uskutočnili dvojdňové sústredenie v areáli základnej školy na Biskupickej ulici. Pripravovali sme sa tu na okresné kolo hry „PLAMEŇ“, ktoré sa konalo ako som už spomínal  7.6.2014 v Pezinku, kde naši mladí hasiči obsadili krásne 1. miesto a tým postúpili na Krajské kolo na ktorom obsadili nemenej pekné 2. miesto. Za tieto výsledky boli aj odmenení zlatými medailami. Touto cestou im chcem ešte raz zagratulovať a popriať ešte veľa úspechov do budúcnosti.  Malí nádejní hasiči sú veľmi šikovní a veríme, že pod vedením pána Jána Duranského, Dávida Goldmana a Tomáša Duranského z nich vyrastie nádejná nová generácia hasičov.

 

           Záverom mi dovoľte aby som sa ešte raz poďakoval všetkým členom hasičského zboru za ich obetavú prácu na úseku požiarnej obrany, ktorá je v prospech nás I našej mestskej časti.

 

 

V Bratislave dňa 21.3.2015

Nasledujúca súťaž už o:

Momentalne nemame ziadne sutaze..

Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok

Anketa

Páči sa Vám naša web stránka?

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterDnes56
mod_vvisit_counterVčera128
mod_vvisit_counterTento týždeň1019
mod_vvisit_counterMinulý týždeň1078
mod_vvisit_counterTento mesiac3049
mod_vvisit_counterMinulý mesiac8118
mod_vvisit_counterVšetky dni686669

We have: 12 guests online
IP návštevníka: 18.210.24.208
 ,