Dobrovoľný hasičský zbor, Bratislava – Podunajské Biskupice

 

Správa o činnosti DHZ Bratislava – Podunajské Biskupice za rok 2013

 

 

            Úlohou a poslaním výročnej členskej schôdze je zhodnotiť prácu a činnosť nášho zboru za uplynulé obdobie a to za rok 2013a na základe rozboru práce prijať opatrenia na skvalitnenie a prehlbovanie výchovnej, preventívnej a represívnej činnosti, ale i na plnenie úloh ktoré vyplývajú z hlavných smerov činnosti DHZ vypracovaných v hlavných úlohách na nasledujúci rok. Preto sme sa stretli dnes na našej výročnej členskej schôdzi, aby sme vyhodnotili prácu a úsilie nášho DHZ za rok 2013 a prijali hlavné úlohy na rok 2014. Zbor mal svoju činnosť zameranú na skvalitnenie svojej základne, starostlivosť o hasičskú zbrojnicu, techniku a výstroj, takticko technickú prípravu svojich členov, vzornú reprezentáciu zboru a mestskej časti na rôznych akciách, hasičských súťažiach a previerkách pripravenosti.

            Výbor DHZ zasadal v roku 2013 pätnásť krát. Na svojich zasadnutiach sa zaoberal prípravou jednotlivých akcií poriadaných v roku 2013 a riadením celkového chodu DHZ. V marci 2013 došlo aj k zmenám vo výbore. Pán Jozef Rigó II. podpredseda a zástupca veliteľa sa vzdal svojich funkcií a z rodinných a osobných dôvodov ukončil aj členstvo vo výbore DHZ. Za II. podpredsedu a zástupcu veliteľa DHZ bol menovaný výborom p. Alexander Tekauer.

            Oblasť súťaží a reprezentácie DHZ a našej mestskej časti

            V roku 2013 sme sa s našim súťažným družstvom zúčastnili celkovo na 21 súťažiach.

Trenčín, Jarovce, OK Pod.Biskupice, Sládkovičovo, Veľké Úľany, Malinovo, Veľká Paka, Hrubý Šúr,

KK Lozorno, Šenkvice, Kyselica, Dolné Janíky, MS DHZ Skalica, Petržálka, Zlaté Klasy, Podunajské Biskupice, Šamorín, Prievoz, Kráľová pri Senci, Velké Hoštice ČR, December CUP - Zlaté Klasy

            Boli to súťaže v Bratislave a jej okolí ako aj súťaže ZSHL a aj v zahraničí, v Českej Republike vo obci Veľké Hoštice kde sme svoj útok nedokončili pre zranenie nášho prúdára Dávia Goldmana. Na prvom mieste počas minulej sezóny 2013 sme sa umiestnili celkovo 7 krát, na druhom mieste 2 krát a naše ostatné nehodnotené umiestnenia nás v mnohom posunuli ďalej čo sa týka hasičského športu.

            Ako iste všetci viete rok 2013 bol pre naše súťažné družstvo veľmi očakávaný ako aj náročný.

Popri množstve súťaží ktoré sme absolvovali sa v minulom roku konali aj majstrovstvá Slovenskej Republiky DHZ v Skalici 11.8.2013.

            Kvalifikovať sa na MSR v našom prípade znamená prebojovať sa cez Okresné kolo a potom cez Krajské kolo. Organizácie okresného kola v roku 2013 sa náš zbor ujal aby ukázal hlavnému mestu že to čo sa tu dialo dlhé roky na okresných kolách môže vyzerať aj dôstojnejšie. Pripravenosť tratí a technické zabazpečenie bola na kvalitnejšiej úrovni ako na niektorých krajských kolách čo potvrdili mnohý zaiteresovaný členovia DPO. Touto cestou náš zbor vyslovuje veľké poďakovanie členom DHZ Zlaté Klasy ktorý podali pomocnú ruku a prispeli k efektívnosti  tejto súťaže. Poďakovanie patrí aj čestnému prezidentovy DPO pánovi Jozefovi Minárikovi že prijal naše pozvanie a svojou účastou pridal na kráse celého podujatia     .

Po úspešnom zvládnutí kvalifikačných súťaží, okresného kola DHZ ktoré sa konalo minulý rok na našej pôde v Podunajských Biskupicich na školskom ihrisku základnej školy Biskupická, kde sme obsadili prvé miesto s celkovým časom za štafetu a požiarny útok 93,42 s, a taktiež Krajského kola ktoré sa konalo v Lozorne dňa 29.6.2013, kde sme obsadili taktiež prvé miesto s celkovým časom 95,91 s, sme si to namierili do Skalice na spomínané majstrovstvá SR. S perfektnou náladou a kvalitne natrénovanými disciplínami sme v ranných hodinách dorazili na miesto konania, futbalový štadión mesta Skalica. Po úvodnej registrácií a uvítacom ceremoniáli sme boli plne pripravení podať čo možno najlepší výkon. Na štafete sme si po dvoch pokusoch pripísali čas 74,21, čo nebolo veľmi pozitívne vzhľadom na silnú konkurenciu, ale vedeli sme že v požiarnom útoku ukážeme čo sa v nás skrýva. Po prípravách a nástupe na štartovú čiaru prvého pokusu požiarneho útoku, plne sústredení sme čakali na výstrel rozhodcu. Po odštartovaní sme dali zo seba maximum ale stále sme sa snažili o bezchybné dokončenie pokusu. Chlapci na prúdoch na koniec stopli časomieru na hodnote 19,57s, ktorý bol najlepšém časom podujatia a bol prekonaný až poslednám nastupojúcim družstvom z Gerlachova. V druhých pokusoch už tento náš čas prekonaný nebol to znamená že v požiarnom útoku sme ukázali náš potenciál a sá sa povedať že sme sa v tejto discipline stali vicemajstrami SR medzi DHZ pre rok 2013. Musím podotknúť že sa bežalo na 2B , plniace terče 10L a štart na pištol. Nakoniec po sumarizácií časov sme skončili na peknom 5.mieste. Myslím že takéto umiesnenie v celoslovenskej súťaži je chvályhodné.

 

Touto cestou sa chcem poďakovať vsetkým našim členom ktorí sa zúčastnili majstrovstiev SR DHZ v Skalici podporovali a povzbudzovali tým našich chlapcov. Taktiež vďaka patrí pani starostke aj našim sponzorom a v neposlednom rade reprezentantom ktorími boli:

Zoltán Duranský,  Dávid Goldman,  Ladislav Csenkey,  Tomáš Duranský, Balázs Sallaz,  Milan Sorokáč,  Peter Hodúr, Tomáš Duman, Lubomír Goldman, Richard Lapoš.

31. Augusta sa konal 14. ročník súťaže o pohár starostky mestskej časti Bratislava, Podunajské Biskupice, memoriál Jozefa Duranského. Súťaže sa zúčastnilo 17 družstiev v mužskej a 5 v ženskej kategórií. Počas tohto ročníka sa bežal požiarny útok na jeden pokus. Požiarneho útoku domáceho družstva skončil s časom 15,08 na PP a 15,74 na ĽP čo staťilo len na štvrté miesto v celkovom hodnotení . Víťazom sa stalo družstvo z Kyselice s časom 14,94s na druhom družstvo Sládkovičovo „A“, a na tretiom mieste Pavlice. Medzi ženskými družstvami zvíťazilo družstvo Veľká Paka s časom 19,66 , druhé skončilo družstvo zo Šoporne s časom 22,01s  a na tretom mieste skončili ženy z Kútov s časom 22,03. Každým rokom zvyšujeme  kvalitu tejto súťaže čo si tento ročník užili aj najmenší návštevníci formou skákacieho hradu, za čo ďakujeme nášmu členovi Romanovi Gutléberovi. Poďakovanie patrí aj  viceprezidentovi DPO pánovi Antonovi Urdovičovi ktorý okrem svojej účasti na tejto súťaži prispel aj s vecnými cenami pre víťazné družstvá.

V mene celého dobrovolného hasičského zboru Pod. Biskupice sa im ešte raz chcem poďakovať za vzornú reprezentáciu nášho zboru ako aj mestskej časti, nielen na spomínanej udalosti ale aj na všetkých ostatných minuloročných súťažiach.

             V oblasti školenia a výcviku sa v júni 2013 p. Ján Duranský, p. Zoltán Duranský a p. Alexander Tekauer zúčastnili cyklickej prípravy veliteľov jednotiek PO, ktoré bolo ukončené skúškou  a bolo im vydané osvedčenie o odbornej spôsobilosti podľa § 40 zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi na výkon funkcie veliteľa obecného hasičského zboru . Osvedčenie platí do 25.5.2018.

              V oblasti výjazdov a asistenčných služiebsme v roku 2013 mali 11 výjazdov k technickým haváriám, požiarom a k asistenčným službám. Boli to hlavne požiare porastov v letnom období, technické zásahy vplyvom silného dažďa a vetra a asistenčné služby. Požiar smetiska pri obci Zlaté Klasy na ktorej sa náš zbor ako aj mnohé iné zbory zúčastnili  dňa 1.8.2013. 5. 8. 2013 to bol požiar poľa pri poľovníckej chate za Slovnaftom, kde horelo cca na desiatich hektároch strnisko a bálovaná slama.  Asistenčné služby pri rôznych kultúrnych a spoločenských akciách, ako bol napr. Juniáles a športové podujatia.   Počas žatvy sme slúžili s jedným vozidlom a dvomi hasičmi pri kombajnoch v každý deň žatvy.

            V oblasti kultúrnej a spoločenskej činnosti sme zorganizovali dňa 26.1. 2013  Hasičský Ples.V tohtoročnom fašian­govom období to bol 26. január, kedy sa v Dome kultúry Vetvár konal náš tradičný hasičský ples. O dobrú náladu sa posta­rala hudobná skupina T2 pod vedením kapelníka Tibora Burgera. Okrem členov zboru a ich rodin­ných príslušníkov sa plesu zúčastnili priatelia a sympatizanti hasičstva z Podunajských Biskupíc i okolia. Hodnotné tombolové ceny, zaplnený dom kultúry a neutícha­júca zábava do skorého rána potvrdzujú, že sa nám ples naozaj vydaril.

V mesiaci september náša partnerská organizácia zo Spišskej Novej Vsi oslávila svoje 140. výročie založenia. Naš zbor reprezentovali na tomto dvojdňovom podujatí p. Ján Duranský, p. Tomáš Duranský a p. Michal Stranák. Naša organizácia pri tejto príležitosti venovala DHZ Spišská Nová Ves sponzorský dar vo výške 300 Euro.

4. mája v spolupráci s DHZ Zlaté Klasy sme usporiadali autobusový zájazd na 11. medzinárodnú výstavu hasičskej, záchranárskej a zabezpečovacej techniky pod názvom FIRECO do Trenčína, kde sa konala aj celoslovenská súťaž hasičskej historickej techniky. Náš zbor sa zúčastnil tejto súťaže s vlastnou historickou technikou a umiestnili sme sa na krásnom II. mieste.

V júli 2013 sme sa zúčastnili celodenného zájazdu na Majstrovstvá Slovenska DHZ, kde sme išli podporiť naše súťažné družstvo. Autobus na tento zájazd hradila mestská časť Podunajské Biskupice, začo ďakujeme  p. starostke mestskej časti. 

              9. apríla sme v našich priestoroch privítali poslancov miestneho zastupitelstva a pracovníkov miestneho úradu. Konalo sa tu miestne zastupitelstvo a jedným z bodov zastupitelstva bolo aj schvalovanie finančných prostriedkov na nákup nového požiarneho vozidla. Poslanci tento návrh schválili a mohlo začať vyhlásenie verejnej súťaže na nákup tohoto vozidla. Členovia zboru pohostili poslancov chutným obedom.

            3. mája 2013 sme oslávili a uctili  pamiatku patróna hasičov sv. Floriána.22 členov DHZ sa  zúčastnilo slávnostnej svätej omše venovanej na počesť sv. Floriána a na pamiatku všetkých zosnulých hasičov. Po omši sme položili veniec k soche sv. Floriána na Trojičnom námestí.

            V roku 2013 oslávili svoje okrúhle jubileá:

p. Amália Pussová oslávila svoje 70. narodeniny, p. Viliam Prikler oslavil svoje 80. narodeniny, p. Róbert Danajovič oslávil svoje 60. narodeniny a p. Alojz Nagy oslávil svoje 60. narodeniny. Menovaním výbor zablahoželal a boli im odovzdané vecné dary pri tejto príležitosti.

            V oblasti brigádnickej činnostisme v roku 2013 odpacovali približne 1200 hodín na údržbe hasičskej zbrojnice, a na údržbe vozového parku. Boli to hlavne nasledujúce práce:

-         údržba a oprava hadíc, hydrantového príslušenstva, súťažnáho vybavenia

-         upratovanie zbrojnice a jej okolia

-         údržba vozového parku

-         príprava garáže číslo 4 na prijatie novej techniky

-         Oprava zatekajúcej strechy budovy

            V oblasti práce s mládežousme  zavítali ako každý rok do materskej škôlky v Podunajských Biskupiciach na Staromlynskej ulici ako aj do ZŠ Vetvárska. V októbri sme robili ukážky na ZŠ Biskupická.  Deti sa nás už nevedeli dočkať . Malým škôlkárom a školákom sme predstavili našu techniku, vybavenie a porozprávali sme im čosi o hasičoch, o tom ako sa hasia požiare a o čom je vlastne práca hasiča. 6.8.2013 našu zbrojnicu navštívili deti z denného tábora pri biskupickej fare. Sami si mohli odskúšať hasičskú techniku a samotné hasenie. Aj počas roka 2013 sa teší  veľkému úspechu hasičský krúžok na ZŠ Vetvárska. Do krúžku chodí 20 žiakov. V mesiaci jún sme s nimi uskutočnili dvojdňové sústredenie. Pripravovali sa tu na svoje prvé oficiálne vystúpenie v disciplíne – požiarny útok s vodou, ktorý predviedli 29. júna 2013 na  Biskupickom juniálesi s veľkým úspechom.  Malí nádejní hasiči sú veľmi šikovní a veríme, že pod vedením pána Jána Duranského, Dávida Goldmana a Tomáša Duranského z nich vyrastie nádejná nová generácia hasičov.

 

V roku 2013 bolo ukončené členstvo členom:

BÉREŠÍK František, CSIVREOVÁ Simona, DOBOŠOVÁ Ester, KALMÁROVÁ Lucia, RIGÓ Alexander, VARGOVÁ Tímea. Menovaný už nejavia záujem o prácu v našom zbore.

Dvaja naši členovia p. Jozef Kalmár a p. Zuzana Kalmárová požiadali k 31.12.2013 o vystúpenie z nášho DHZ a od 1.1.2014 sa stali členmi DHZ Malinovo.

29. apríla 2013 sme sa na poslednej ceste rozlúčili s našou členkou p. Alžbetou Posztósovou, ktorá nás opustila po náhlej chorobe.

Česť jej pamiatke.

 

            Záverom mi dovoľte aby som sa ešte raz poďakoval všetkým členom hasičského zboru za ich obetavú prácu na úseku požiarnej obrany, ktorá je v prospech nás I našej mestskej časti.

 

V Bratislave dňa 17.2.2014       

Nasledujúca súťaž už o:

Momentalne nemame ziadne sutaze..

Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok

Anketa

Páči sa Vám naša web stránka?

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterDnes61
mod_vvisit_counterVčera128
mod_vvisit_counterTento týždeň1024
mod_vvisit_counterMinulý týždeň1078
mod_vvisit_counterTento mesiac3054
mod_vvisit_counterMinulý mesiac8118
mod_vvisit_counterVšetky dni686674

We have: 10 guests online
IP návštevníka: 18.210.24.208
 ,